bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Blue Dolphin Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Blue Dolphin Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin Hotel, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin Hotel

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin Hotel

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin Hotel

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin Hotel

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Лято 2021 - Last minute

#927573

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
1 възрастен 236лв
189лв
180лв
144лв
151лв
119лв
79лв

Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
1 възрастен 367лв
295лв
292лв
234лв
256лв
205лв
130лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 394лв
315лв
308лв
247лв
265лв
214лв
135лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
394лв
315лв
308лв
247лв
265лв
214лв
135лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
394лв
315лв
308лв
247лв
265лв
214лв
135лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 425лв
342лв
337лв
270лв
290лв
232лв
151лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
425лв
342лв
337лв
270лв
290лв
232лв
151лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
425лв
342лв
337лв
270лв
290лв
232лв
151лв
3 възрастни 576лв
461лв
454лв
364лв
389лв
313лв
202лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 441лв
353лв
355лв
283лв
304лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
441лв
353лв
355лв
283лв
304лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
441лв
353лв
355лв
283лв
304лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
441лв
353лв
355лв
283лв
304лв
243лв
157лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
441лв
353лв
355лв
283лв
304лв
243лв
157лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
551лв
441лв
443лв
355лв
378лв
304лв
196лв
3 възрастни 594лв
475лв
479лв
385лв
409лв
328лв
211лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
594лв
475лв
479лв
385лв
409лв
328лв
211лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
594лв
475лв
479лв
385лв
409лв
328лв
211лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 526лв
421лв
416лв
333лв
364лв
292лв
184лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
526лв
421лв
416лв
333лв
364лв
292лв
184лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
526лв
421лв
416лв
333лв
364лв
292лв
184лв
3 възрастни 708лв
567лв
562лв
450лв
493лв
394лв
250лв
Фамилна стая луксозна
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 605лв
486лв
484лв
387лв
416лв
333лв
202лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
605лв
486лв
484лв
387лв
416лв
333лв
202лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
605лв
486лв
484лв
387лв
416лв
333лв
202лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
605лв
486лв
484лв
387лв
416лв
333лв
202лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
605лв
486лв
484лв
387лв
416лв
333лв
202лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
756лв
605лв
603лв
484лв
520лв
416лв
254лв
3 възрастни 816лв
655лв
652лв
522лв
562лв
450лв
274лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
816лв
655лв
652лв
522лв
562лв
450лв
274лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
816лв
655лв
652лв
522лв
562лв
450лв
274лв
Апартамент
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 708лв
567лв
558лв
448лв
463лв
371лв
256лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
708лв
567лв
558лв
448лв
463лв
371лв
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
708лв
567лв
558лв
448лв
463лв
371лв
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
708лв
567лв
558лв
448лв
463лв
371лв
256лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
708лв
567лв
558лв
448лв
463лв
371лв
256лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
810лв
648лв
648лв
520лв
540лв
432лв
304лв
3 възрастни 958лв
767лв
753лв
603лв
625лв
502лв
346лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
958лв
767лв
753лв
603лв
625лв
502лв
346лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
958лв
767лв
753лв
603лв
625лв
502лв
346лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 866лв
693лв
704лв
565лв
592лв
472лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
866лв
693лв
704лв
565лв
592лв
472лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
866лв
693лв
704лв
565лв
592лв
472лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
866лв
693лв
704лв
565лв
592лв
472лв
342лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
866лв
693лв
704лв
565лв
592лв
472лв
342лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
1003лв
803лв
830лв
664лв
704лв
565лв
416лв
3 възрастни 1167лв
936лв
951лв
760лв
798лв
639лв
461лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1167лв
936лв
951лв
760лв
798лв
639лв
461лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
1167лв
936лв
951лв
760лв
798лв
639лв
461лв

Лято 2021 - Редовни цени

#918142


Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
1 възрастен 236лв 180лв 151лв 106лв

Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
1 възрастен 367лв 292лв 256лв 173лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 394лв 308лв 265лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
394лв 308лв 265лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
394лв 308лв 265лв 180лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 425лв 337лв 290лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
425лв 337лв 290лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
425лв 337лв 290лв 200лв
3 възрастни 576лв 454лв 389лв 270лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 441лв 355лв 304лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
441лв 355лв 304лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
441лв 355лв 304лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
441лв 355лв 304лв 209лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
441лв 355лв 304лв 209лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
551лв 443лв 378лв 261лв
3 възрастни 594лв 479лв 409лв 281лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
594лв 479лв 409лв 281лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
594лв 479лв 409лв 281лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 526лв 416лв 364лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
526лв 416лв 364лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
526лв 416лв 364лв 247лв
3 възрастни 708лв 562лв 493лв 333лв
Фамилна стая луксозна
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 605лв 484лв 416лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
605лв 484лв 416лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
605лв 484лв 416лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
605лв 484лв 416лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
605лв 484лв 416лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
756лв 603лв 520лв 337лв
3 възрастни 816лв 652лв 562лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
816лв 652лв 562лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
816лв 652лв 562лв 364лв
Апартамент
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 708лв 558лв 463лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
708лв 558лв 463лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
708лв 558лв 463лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
708лв 558лв 463лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
708лв 558лв 463лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
810лв 648лв 540лв 405лв
3 възрастни 958лв 753лв 625лв 461лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
958лв 753лв 625лв 461лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
958лв 753лв 625лв 461лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
10.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 14.09.
2021
15.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 26.10.
2021
2 възрастни 866лв 704лв 592лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 3-11 г.
866лв 704лв 592лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
866лв 704лв 592лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-11 г.
866лв 704лв 592лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
866лв 704лв 592лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 3-11 г.
1003лв 830лв 704лв 553лв
3 възрастни 1167лв 951лв 798лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1167лв 951лв 798лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 3-11 г.
1167лв 951лв 798лв 614лв
Тагове

blue dolphin, blue dolphin halkidiki, blue dolphin sithonis, blue dolphin greece, blue dolphin Metamorfosis, blue dolphin Metamorfosi, blue dolphin гърция, blue dolphin халкидики, blue dolphin ситония, blue dolphin метаморфоси, blue dolphin 2021, blue dolphin цени, blue dolphin мнения, blue dolphin цени 2021, blue dolphin лято 2021, blue dolphin ранни записвания, blue dolphin last minute, blue dolphin hotel, blue dolphin hotel halkidiki, blue dolphin hotel sithonis, blue dolphin hotel greece, blue dolphin hotel Metamorfosis, blue dolphin hotel Metamorfosi, blue dolphin hotel гърция, blue dolphin hotel халкидики, blue dolphin hotel ситония, blue dolphin hotel метаморфоси, blue dolphin hotel 2021, blue dolphin hotel цени, blue dolphin hotel мнения, blue dolphin hotel цени 2021, blue dolphin hotel лято 2021, blue dolphin hotel ранни записвания, blue dolphin hotel last minute, блу долфин, блу долфин гърция, блу долфин халкидики, блу долфин ситония, блу долфин метаморфоси, блу долфин цени, блу долфин мнения, блу долфин цени 2021, блу долфин лято 2021, блу долфин ранни записвания, хотел блу долфин, хотел блу долфин гърция, хотел блу долфин халкидики, хотел блу долфин ситония, хотел блу долфин метаморфоси, хотел блу долфин цени, хотел блу долфин мнения, хотел блу долфин цени 2021, хотел блу долфин лято 2021, хотел блу долфин ранни записвания