bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Blue Dolphin

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Blue Dolphin - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Промоции в Blue Dolphin, Метаморфоси

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.05.2022 - 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

234лв
187лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
401лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
345лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
935лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
546лв
437лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
468лв
375лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2022
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
678лв
542лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.05.2022 - 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

575лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
805лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3549лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
805лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
668лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
935лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
234лв
187лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
575лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
668лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
935лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
805лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1069лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1035лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
690лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
920лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
801лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1150лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
460лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
534лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
920лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
460лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1035лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1276лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1106лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
534лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
401лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
345лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
546лв
437лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1150лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
690лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
401лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1373лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1202лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1447лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
801лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
345лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2697лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1610лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1603лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
594лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1336лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
935лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2697лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
805лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
690лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
345лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
801лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2922лв
8-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3070лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2389лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2359лв
21-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2404лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
546лв
437лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1265лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2369лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1647лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
460лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1705лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1194лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
682лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
935лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
801лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
920лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1380лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
805лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2758лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1336лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1973лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2047лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
853лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1911лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2047лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1497лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2388лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
668лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2312лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
312лв
250лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
312лв
250лв
18-22 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
390лв
312лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
932лв
745лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3848лв
3677лв
21.05-27.06
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
661лв
552лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
731лв
700лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-4%
1840лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1380лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
690лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
575лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
575лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
805лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1314лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
846лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
805лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2300лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
345лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1150лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
5458лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2239лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
631лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1870лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1603лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1870лв
1-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1182лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1825лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1944лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2789лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2688лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
705лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2655лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2388лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1194лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
853лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3992лв
12-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3493лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1747лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1023лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2259лв
20-31 Юли
1 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1747лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5255лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2047лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1747лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3493лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3411лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1364лв
7-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6671лв
13-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2293лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2497лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
668лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1603лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2497лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1069лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
668лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1970лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
534лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1692лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
136лв
108лв
12-15 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1581лв
1265лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
546лв
437лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
19-25 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
624лв
499лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
390лв
312лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
624лв
499лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
583лв
490лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-16%
620лв
542лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
846лв
815лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
768лв
752лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-2%
1354лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1523лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1774лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1150лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
805лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
920лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
460лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1840лв
5-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
690лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
345лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
805лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2957лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2629лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
14461лв
11.06-18.09
на човек

99 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1150лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1150лв
14-19 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1610лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1840лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1610лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2530лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2300лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1643лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1610лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1150лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1314лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
957лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1684лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
575лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1454лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2668лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
612лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1833лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2404лв
1-10 Юли
1 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1603лв
1-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1603лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1603лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1870лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
972лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3013лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1944лв
4-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1603лв
4-10 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1461лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2581лв
8-16 Юли
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2240лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2314лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2388лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1364лв
11-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2580лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2293лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
853лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2388лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2388лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1705лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3057лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2388лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1364лв
21-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1194лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1705лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2047лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2580лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1194лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5159лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
853лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2047лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1023лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1194лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1023лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1194лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1364лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
853лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
682лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3992лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5390лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1194лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2388лв
13-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
8722лв
20.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
875лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1751лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1069лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
801лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2697лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2497лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
385лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
668лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
935лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

blue dolphin, blue dolphin halkidiki, blue dolphin sithonis, blue dolphin greece, blue dolphin Metamorfosis, blue dolphin Metamorfosi, blue dolphin гърция, blue dolphin халкидики, blue dolphin ситония, blue dolphin метаморфоси, blue dolphin 2022, blue dolphin цени, blue dolphin мнения, blue dolphin цени 2022, blue dolphin лято 2022, blue dolphin ранни записвания, blue dolphin last minute, blue dolphin hotel, blue dolphin hotel halkidiki, blue dolphin hotel sithonis, blue dolphin hotel greece, blue dolphin hotel Metamorfosis, blue dolphin hotel Metamorfosi, blue dolphin hotel гърция, blue dolphin hotel халкидики, blue dolphin hotel ситония, blue dolphin hotel метаморфоси, blue dolphin hotel 2022, blue dolphin hotel цени, blue dolphin hotel мнения, blue dolphin hotel цени 2022, blue dolphin hotel лято 2022, blue dolphin hotel ранни записвания, blue dolphin hotel last minute, блу долфин, блу долфин гърция, блу долфин халкидики, блу долфин ситония, блу долфин метаморфоси, блу долфин цени, блу долфин мнения, блу долфин цени 2022, блу долфин лято 2022, блу долфин ранни записвания, хотел блу долфин, хотел блу долфин гърция, хотел блу долфин халкидики, хотел блу долфин ситония, хотел блу долфин метаморфоси, хотел блу долфин цени, хотел блу долфин мнения, хотел блу долфин цени 2022, хотел блу долфин лято 2022, хотел блу долфин ранни записвания