bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dolphin

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Blue Dolphin - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

631лв
473лв
3-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
3-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1019лв
764лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
842лв
631лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
1019лв
764лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
509лв
382лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
421лв
316лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
1129лв
847лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
611лв
458лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
678лв
508лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%

Blue Dolphin е един от най-предпочитаните хотели на Ситония, Халкидики. Спокойно разположение на брега, множество малки сгради, разпръснати на голяма, добре озеленена и поддържана територия, басеин, високо ниво на услугите, качествена анимация, много допълнителни забавляния за малки и големи, чистота и добро обслужване са сред предимствата на хотела, които са му спечелили много редовни клиенти.

Местоположение на Blue Dolphin, Халкидики

Blue Dolphin хотел е разположен сред красиви градини на брега на морето, на около километър и половина от Метаморфоси, в най-близката част на Ситония. Крайморският град Никити е на около 5 минути път с кола от комплекса. Полигирос, столицата на област Халкидики, е на 30 километра. Хотелът предлага безплатен паркинг на място.

Адрес: Метаморфоси, Greece


Удобства в Blue Dolphin

Blue Dolphin разполага с ресторант, таверна, кафе, 2 бара, сейфове на рецепция, мини маркет, паркинг, коли под наем. Хотелският СПА център включва хидромасажна вана, сауна и турска баня. Могат също така да се организират масажни процедури. По-активните гости могат да се забавляват с водни спортове на плажа или да вземат уроци по гмуркане.

Стаи и настаняване в Blue Dolphin

Стаите в Blue Dolphin са обзаведени с вкус и имат балкон с изглед към градините. Те са оборудвани със сателитна телевизия, с климатик и с мини хладилник. В банята са осигурени тоалетни принадлежности и сешоар.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dolphin

Започнете деня си с обилна закуска на шведска маса. Традиционни деликатеси и пресни морски дарове се сервират в бюфет-ресторанта. Барът до басейна и барът на плажа сервират напитки и екзотични коктейли.

Почивка и забавления в Blue Dolphin

Blue Dolphin ви предлага анимационна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, футболно игрище, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, водни ски, банан, ветроходство, кану, гмуркане.

За децата

Екип от аниматори, детски клуб, детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен, голям. Шезлонгите и чадърите са безплатни на басейна, на плажа се заплащат.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1034лв
827лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1750лв
1400лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1551лв
1241лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1551лв
1241лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1750лв
1400лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2272лв
1817лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2050лв
1640лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
664лв
531лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
598лв
478лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
764лв
573лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
517лв
414лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
583лв
467лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
947лв
710лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
1146лв
860лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
664лв
531лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
598лв
478лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
316лв
237лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
382лв
287лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
5306лв
4245лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
5726лв
4581лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3825лв
3060лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3492лв
2793лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
660лв
479лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-27%
771лв
559лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-27%
1395лв
1116лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3765лв
3012лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4185лв
3348лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
736лв
552лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
892лв
669лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1577лв
1262лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1757лв
1406лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1330лв
1006лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-24%
1595лв
1206лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-24%
1157лв
868лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
1401лв
1051лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1206лв
965лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3875лв
3100лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3486лв
2789лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4783лв
3827лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4303лв
3442лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
5001лв
4001лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4581лв
3665лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2681лв
2145лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2992лв
2393лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2910лв
2328лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2889лв
2311лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2623лв
2098лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1782лв
1426лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1627лв
1302лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5248лв
3936лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
5637лв
4228лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4471лв
3577лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2793лв
2235лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3059лв
2447лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1528лв
1146лв
20-26 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
20-26 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
1723лв
1379лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3765лв
3012лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4185лв
3348лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4013лв
3210лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4493лв
3594лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1274лв
956лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1142лв
856лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
2789лв
2231лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5545лв
4436лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
5124лв
4100лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2152лв
1721лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2392лв
1913лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
764лв
573лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
795лв
630лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-21%
905лв
718лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-21%
2723лв
2178лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4473лв
3579лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3963лв
3171лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
972лв
729лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
862лв
646лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
3321лв
2657лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1206лв
905лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
1361лв
1021лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
5787лв
4630лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5232лв
4186лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4275лв
3206лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3795лв
2846лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
4276лв
3421лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3856лв
3085лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1260лв
1008лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1415лв
1132лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1608лв
1286лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1453лв
1162лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3254лв
2603лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3564лв
2851лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6478лв
5182лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
6958лв
5566лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4863лв
3890лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
5283лв
4227лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
6947лв
5558лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
7547лв
6038лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1743лв
1394лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1898лв
1519лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2391лв
1912лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2657лв
2125лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1389лв
1111лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3569лв
2855лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1290лв
1032лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
996лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1328лв
1063лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
382лв
287лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
316лв
237лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
831лв
592лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-29%
698лв
497лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-29%
210лв
158лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
255лв
191лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
838лв
658лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-22%
727лв
571лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-21%
862лв
689лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2627лв
2101лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2466лв
1973лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
818лв
614лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
752лв
564лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
2777лв
2221лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1026лв
821лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
915лв
732лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3082лв
2466лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1496лв
1197лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2020лв
1616лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3442лв
2754лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1810лв
1448лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1341лв
1073лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4309лв
3447лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4729лв
3783лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
398лв
319лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
443лв
354лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5103лв
4082лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4615лв
3692лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
996лв
747лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
2093лв
1674лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1107лв
830лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1883лв
1506лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4342лв
3474лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3922лв
3138лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2507лв
2005лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2773лв
2218лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4577лв
3662лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4966лв
3972лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2328лв
1862лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2118лв
1694лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5800лв
4640лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5312лв
4250лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1428лв
1142лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1685лв
1348лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1561лв
1248лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2058лв
1647лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2236лв
1789лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1737лв
1389лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1887лв
1509лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
7498лв
5998лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
8053лв
6442лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2316лв
1853лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2515лв
2012лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
6478лв
5182лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
6958лв
5566лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
6148лв
4919лв
7-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5661лв
4529лв
7-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
870лв
696лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
810лв
648лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4134лв
3307лв
10-25 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3801лв
3041лв
10-25 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
6442лв
5154лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5998лв
4798лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
6274лв
5019лв
17-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5830лв
4664лв
17-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5080лв
4064лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
5469лв
4375лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1724лв
1379лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1569лв
1255лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3542лв
2834лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3771лв
3017лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3187лв
2550лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4131лв
3305лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1883лв
1506лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2093лв
1674лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
6742лв
5393лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
7539лв
6031лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4656лв
3724лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5100лв
4080лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
7574лв
6059лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6914лв
5531лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
509лв
382лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
421лв
316лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
316лв
237лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
382лв
287лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
255лв
191лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1523лв
1142лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
210лв
158лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
1283лв
962лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
736лв
552лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
892лв
669лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
15-20 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
637лв
478лв
15-20 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
736лв
552лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
892лв
669лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
631лв
473лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
764лв
573лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1136лв
795лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
210лв
158лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
255лв
191лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1376лв
963лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
637лв
478лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
526лв
395лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
1026лв
789лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
871лв
670лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-23%
1005лв
788лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-22%
833лв
650лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-22%
966лв
753лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-22%
1160лв
909лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-22%
1033лв
813лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-21%
900лв
709лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-21%
7384лв
5907лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
6564лв
5251лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3152лв
2521лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2792лв
2233лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
583лв
467лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1576лв
1261лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1361лв
1021лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2413лв
1930лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1206лв
905лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
2490лв
1992лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2413лв
1930лв
18-25 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
5536лв
4428лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2723лв
2178лв
18-25 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4980лв
3984лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2152лв
1721лв
20-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2392лв
1913лв
20-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1556лв
1245лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3486лв
2615лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
3875лв
2906лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2364лв
1773лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1723лв
1379лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
15436лв
12349лв
22.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2334лв
1867лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2094лв
1570лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
4783лв
3827лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2068лв
1654лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
16987лв
13590лв
22.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4303лв
3442лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3257лв
2606лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3677лв
2942лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4405лв
3524лв
24.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

12 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4937лв
3949лв
24.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1771лв
1417лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2988лв
2391лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1594лв
1275лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3321лв
2657лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3662лв
2929лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2490лв
1992лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
862лв
689лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4105лв
3284лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1632лв
1305лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
972лв
778лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1831лв
1465лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4457лв
3566лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1221лв
977лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4037лв
3230лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1088лв
870лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1167лв
934лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1314лв
1051лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3026лв
2421лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1027лв
821лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3381лв
2705лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
949лв
759лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1469лв
1175лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3434лв
2748лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5327лв
4262лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2006лв
1605лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1905лв
1524лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3080лв
2464лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2415лв
1932лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2194лв
1755лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4847лв
3877лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2246лв
1797лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1728лв
1382лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2160лв
1728лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
398лв
319лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
443лв
354лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1938лв
1551лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4074лв
3259лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
628лв
503лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2754лв
2203лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2214лв
1771лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
689лв
551лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4074лв
3259лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4462лв
3570лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1550лв
1240лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2905лв
2324лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3215лв
2572лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
13392лв
10714лв
5-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

25 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3021лв
2417лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3332лв
2665лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
12284лв
9828лв
5-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

25 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2003лв
1603лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4236лв
3389лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2066лв
1652лв
6-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4656лв
3725лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1826лв
1461лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1886лв
1508лв
6-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2406лв
1925лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3005лв
2404лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2196лв
1757лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4315лв
3452лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4675лв
3740лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2739лв
2191лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1884лв
1507лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2061лв
1649лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2731лв
2184лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3370лв
2696лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2562лв
2050лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2341лв
1873лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1170лв
936лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1281лв
1025лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2952лв
2362лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1743лв
1394лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3859лв
3087лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1898лв
1519лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4706лв
3530лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
3581лв
2865лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
5126лв
3845лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
4832лв
3865лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1956лв
1467лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2432лв
1945лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1801лв
1351лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
2642лв
2113лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4026лв
3221лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3749лв
2999лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5248лв
4199лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5998лв
4798лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
5637лв
4509лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
6442лв
5154лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3774лв
3019лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4471лв
3577лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4117лв
3294лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3749лв
2999лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4026лв
3221лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5219лв
4175лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
7205лв
5764лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
7825лв
6260лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4858лв
3887лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
7266лв
5813лв
16-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
6690лв
5352лв
16-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4049лв
3239лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
4631лв
3705лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4499лв
3599лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5398лв
4319лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2084лв
1667лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5030лв
4024лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4832лв
3865лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5797лв
4638лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2642лв
2113лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3019лв
2415лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2432лв
1945лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2779лв
2223лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5146лв
4117лв
25.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
5589лв
4471лв
25.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2573лв
2058лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1801лв
1441лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1887лв
1509лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2795лв
2236лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1737лв
1389лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1956лв
1565лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3354лв
2683лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1397лв
1118лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3088лв
2470лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
1287лв
1029лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
1-8 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
1-8 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4798лв
3839лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3602лв
2882лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4509лв
3607лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
4199лв
3359лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5153лв
4122лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3912лв
3130лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4528лв
3623лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4168лв
3335лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска